Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmena stavby pred dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia Stavebný úrad

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: poschodie / č. dverí 213

Telefón/fax: Tel.: 045/54 56 285 Fax: 045/54 56 216

e-mail: darina.krekanova@detva.sk jana.luptakova@detva.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatné platné súvisiace predpisy (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady: Doklad o vlastníckom alebo inom práve v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.originál

Prílohy k žiadosti:

- 2x projektová dokumentácia

- vyjadrenia dotknutých orgánov

- záväzné stanovisko mesta Detva a ďalšie doklady podĺa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 z.z., ostatných súvisiacich platných predpisov a charakteru danej stavby

Poplatky: Položka 60 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s §19f zákona č. 465/2008 Z.z.

Lehota vybavenia: 30 dní, 60 dní

Príloha: tlačivo v pdf  

 

 

V Detve, dňa 24.02.2011.
Spracovala:Janka Ľuptáková, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ v Detve


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka