Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné kultúrne podujatia

Oznámenie usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí

Vybavuje oddelenie:

Oddelenie školstva kultúry a sociálnych vecí referát kultúry, športu, ZPOZ-u a kultúrnych pamiatok

Adresa:

Mestský úrad v Detve

Oddelenie školstva kultúry a sociálnych vecí

J. G. Tajovského 7 962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 114

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 528, 0915 114 471 Fax: 045/54 56 216 

e-mail: anna.kucejova@detva.sk

Legislatívny predpis:  - Zákon č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach (www.zbierka.sk)

- VZN č. 69/1998 o podmienkach konania verejných kultúrnych podujatí v meste (www.detva.sk / Úradná tabuľa / Všeobecné záväzné nariadenia mesta)

Potrebné doklady:

Doklad o oprávnení poriadať kultúrne a spoločenské podujatia , resp. prevádzkovať kultúrne a spoločenské zariadenia:

a) fyzické osoby – podnikatelia: živnostenský list, resp. osvedčenia o živnostenskom oprávnení

b) právnické osoby: výpis z Obchodného registra,

c) mimovládne organizácie: doklad o registrácii, doklad o založení a ustanovení štatutárnych orgánov (zaregistrovaná zriaď. listina, stanovy, zápisnica z členskej schôdze a pod.).

 

Ďalšie informácie: 

Organizovanie verejného podujatia s hudbou: 

Usporiadateľ je povinný:

1. oznámiť mestskému alebo obecnému úradu, na území ktorého sa hudobná produkcia má konať, zámer usporiadať podujatie (§3 zákona SNR č.96/1991 Zb.)

2. zaslať na adresu SOZA (nie inšpektora) 2x vyplnené tlačivo Hromadnej licenčnej zmluvy minimálne 30 dní pred začatím používania hudobných diel. Tlačivo zmluvy nájdete na web stránke SOZA www.soza.sk (Informácie pre používateľov hudobných diel) alebo vám ju na požiadanie zašlú (02/ 50202725-28, e-mail: produkcie@soza.sk). SOZA zmluvu zaregistruje a 1 potvrdený exemplár vám zašle naspäť. Na základe vami vyplnenej zmluvy SOZA vystaví faktúru podľa platného Sadzobníka SOZA.

K Hromadnej licenčnej zmluve je potrebné priložiť fotokópiu obchodného alebo živnostenského registra. V prípade, že ste platiteľom DPH, priložte k zmluve aj fotokópiu osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty. Pri živej hudobnej produkcii treba zaslať spolu s Hromadnou licenčnou zmluvou alebo najneskôr do 7 dní po podujatí zoznam použitých hudobných diel do SOZA ako podklad na vyúčtovanie zaplatených autorských odmien.

Poplatky: Bez poplatku

Lehota vybavenia: V zmysle VZN č. 69/1998

Príloha: tlačivo v pdf

 

 

V Detve, dňa: 0 2.02.2011
Aktualizované: 30.04.2013
Spracovala: Anna Kucejová, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí
Zdroj: MsÚ v Detve 


 
tlacivo_oznamenia__usporiadatelskej_organizacie_o_uskutocneni_verejnych_kulturnych_podujati.pdf(21.8 kB)Tlačivo
tlacivo_oznamenia__usporiadatelskej_organizacie_o_uskutocneni_verejnych_kulturnych_podujati.docx(13.9 kB)Tlačivo


Deutch version
English version
Úvodná stránka