Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sprievodca sociálnymi službami mesta Detva

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za poskytované sociálne služby

Ste odkázaný na pomoc inej osoby?

 

Mesto Detva poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách tieto druhy sociálnych služieb:

a) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú :

- opatrovateľská služba

- sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov

b) Podporné služby, ktorými sú :

- poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

- poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby ?

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom - prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

 • na Mestskom úrade, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, č. dv.114
 • telefonicky - 045/3700427, 045/3700430
 • na internete www.detva.sk (sekcia – Ako vybaviť sociálne služby)

Postup pri vybavení sociálnych služieb, poskytovaných mestom Detva alebo inými obcami (okrem opatrovateľskej služby, tú poskytuje len obec, kde má občan trvalý pobyt), ktoré sa vybavujú na základe podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • opatrovateľská služba,
 • zariadenie pre seniorov
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • denný stacionár je nasledovný :

1. Ak ste občan s trvalým pobytom v Meste Detva, na Mestskom úrade v Detve, na oddelení školstva, kultúry a sociálnych vecí obdržíte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje (ak vybavuje príbuzný, uvedie osobu, ktorá sociálnu službu potrebuje).

3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu, ambulantnú). Teda si vyberiete to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.

4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii lekárske správy Vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie sú staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s kópiami lekárskych správ (nie staršie ako šesť mesiacov) alebo lekárskym nálezom vypracovaný lekárom, s ktorým má žiadateľ/ka uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kópiou rozhodnutia o výške dôchodku – výmer zo sociálnej poisťovne, vyhlásením o majetku žiadateľa/ky na účely platenia úhrady za sociálnu službu alebo kópiou posudku o odkázanosti na sociálnu službu vydaného inou obcou alebo vyšším územným celkom doručíte na Mesto Detva, na oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí.

6. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom alebo kópiami lekárskych správ sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku.

7. Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, ktorý obsahuje:

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B,

c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby

uvedenej v § 50 ods. 9,

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov) a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, si občan podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ .

Formy sociálnej služby:

Ambulantná – v mieste poskytovania sociálnej služby

Terénna – v prirodzenom prostredí

Pobytová - ubytovanie

1. Domáca starostlivosť

Potrebujete po návrate z nemocnice ošetrovanie poskytované u Vás doma?

 • Pomôcť Vám môže Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
 • ADOS poskytuje odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, ošetrovanie rán, preležanín a vredov predkolenia v domácom prostredí. Potrebujete k tomu písomný návrh od Vášho všeobecného lekára

Potrebujete intenzívnu starostlivosť a vyhovovalo by Vám opatrovanie poskytované u Vás doma niekým blízkym? Peňažný príspevok na opatrovanie - UPSVaR

 • Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP
 • PPnO je určený príbuznému alebo osobe, ktorá býva s fyzickou osobou s ŤZP., ako odmena za poskytovanú intenzívnu starostlivosť
 • PPnO poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktorý patrí príbuzný alebo známy, ktorý Vás opatruje
 • Pri určovaní výšky PPnO sa berie do úvahy aj Váš príjem a majetok a príjem príbuzného, či osoby, ktorá Vás bude opatrovať

Odporúčame Vám obrátiť sa na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Detve a žiadať bližšie informácie o možnej finančnej pomoci. Zodpovední pracovníci a pracovníčky Vám povedia, čo k tomu budete potrebovať.

Potrebujete v priebehu dňa pri niektorých činnostiach pomoc poskytovanú u Vás doma?

 Opatrovateľská služba

 • Podmienkou poskytovania domácej opatrovateľskej služby (OS) je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie OS vydané Mestom Detva
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - OS sa podáva na Mestskom úrade, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, č. dv.114
 • Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v meste Detva, pondelok až piatok v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 1,44 € na hodinu
 • Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem, alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu, alebo jej časť platiť aj iná osoba, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu
 • Rozsah úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Službu si netreba zamieňať so servisom, ktorý by mal zvyšovať komfort sebestačných alebo dostatočne finančne zabezpečených osôb. Je to terénna forma pomoci, ktorá sa poskytuje pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, keď sa občan nie je schopný samostatne alebo za pomoci svojich blízkych o seba postarať

2. Dočasná starostlivosť poskytovaná v zariadení

Prepúšťajú Vás z nemocnice, ale potrebujete sa ešte doliečiť pod dohľadom lekára a zdravotnej sestry?

 • K dispozícii sú Vám Liečebne pre dlhodobo chorých (LDCH) alebo Oddelenia pre dlhodobo chorých (ODCH) v nemocnici
 • V LDCH a ODCH sa doliečite pod pravidelným dohľadom lekára a potrebné odborné ošetrenie Vám poskytne zdravotná sestra
 • Potrebujete k tomu odporúčanie Vášho ošetrujúceho lekára

Nemôžete sa po návrate z nemocnice vrátiť do domáceho prostredia, ale určitý čas ešte potrebujete pomoc niekoho iného?

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas - spravidla na dobu 3 mesiace, max. dĺžka je 6 mesiacov plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

 • Máte možnosť využiť služby Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS)
 • V ZOS je zabezpečené dočasné bývanie, stravovanie, pomoc pri bežnej starostlivosti o seba, v prípade potreby aj ošetrovateľská starostlivosť sestry, či liečebná rehabilitácia, ktorú zabezpečujú odborníci zvonku
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v ZOS sa podáva na  Mestskom úrade, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, č. dv.114
 • Informáciu o konkrétnych ZOS nájdete na internete, v telefónnom zozname, prípadne Vám poradia na mestskom úrade. Prehľad existujúcich ZOS nájdete aj v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb
 • Za služby v ZOS si budete doplácať; o výške doplatku Vás budú informovať priamo v zariadení

Potrebujete v priebehu dňa kolektívnu starostlivosť, ale inak chcete naďalej bývať doma?

Denný stacionár

 • K dispozícii sú Vám služby Denného stacionára (DS)
 • Počas dňa sa Vám okrem stravovania a pomoci pri sebaobsluhe bude poskytovať aj záujmová činnosť a spoločnosť
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v DS sa podáva na  Mestskom úrade, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, č. dv.114
 • Informáciu o konkrétnych DS nájdete na internete, v telefónnom zozname, prípadne Vám poradia na mestskom úrade. Prehľad existujúcich DS nájdete aj v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb
 • Za služby v DS si budete doplácať; o výške doplatku Vás budú informovať priamo v DS

3. Dlhodobá starostlivosť poskytovaná v zariadení

Ste v situácii, že potrebnú starostlivosť o Vás už nie je možné zabezpečovať v domácom prostredí a zvažujete bývanie v zariadení sociálnych služieb?

Zariadenie pre seniorov

 • K dispozícii sú Vám služby Zariadenia pre seniorov (ZPS)
 • ZPS poskytuje komplexné sociálne služby zamerané na akúkoľvek pomoc, ktorú potrebujete, teda nielen pri sebaobsluhe (hygiena, strava, pohyb), ale aj pri trávení voľného času
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v ZPS sa podáva na  Mestskom úrade, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, č. dv.114
 • Informáciu o konkrétnych ZPS nájdete na internete, v telefónnom zozname, prípadne Vám poradia na mestskom úrade. Prehľad existujúcich ZPS nájdete aj v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb
 • Za služby v ZPS si budete doplácať; o výške doplatku Vás budú informovať priamo v zariadení

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne, šatstva a osobné vybavenie.

4. Podporné služby

Jedáleň

Mesto Detva, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách zabezpečuje podpornú sociálnu službu v jedálni občanovi s trvalým pobytom v meste Detva, ktorý:

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšil dôchodkový vek.

 

Donáška stravy

Donáška stravy do domácnosti sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom v meste Detva, ktorý:

 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšil dôchodkový vek.
 • Donáška stravy do domácnosti sa realizuje len v pracovných dňoch (pondelok – piatok).
 • Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v jedálni prostredníctvom donášky a rozvozu stravy do domácnosti, doručí žiadosť o zabezpečenie poskytovania tejto podpornej sociálnej služby na Mesto Detva, oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, č. dv.114
 • K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave, kópiu rozhodnutia o výške dôchodku alebo kópiu posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o kompenzácii dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, resp. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby v jedálni – donáška stravy, sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby v jedálni uzatvorenou medzi poskytovateľom a príjemcom sociálnej služby, ktorému sa bude zabezpečovať rozvoz obedov.
 • Donášku stravy do domácnosti zabezpečuje zodpovedný pracovník Mesta Detva s osvedčením o absolvovaní vzdelávania o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu

 

 • Výška úhrady za donášku stravy do domácnosti stravníka je:
 • 0,46 € pri odbere jednej stravnej jednotky do domácnosti,
 • 0,26 € pri odbere stravnej jednotky viacerých členov domácnosti alebo viacerých stravných jednotiek za každú stravnú jednotku.
 • Hodnota stravného lístka je 2,26 €.
 • Stravník je povinný nahlásiť zmeny týkajúce sa prihlasovania a odhlasovania na obedy minimálne 24 hodín vopred.

 

Denné centrum

Mesto Detva v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách je zriaďovateľom 2 denných centier a to Denné centrum – Partizánska 62 a Denné centrum – Zimný štadión. Zariadenia slúžia najstaršej skupine obyvateľstva, kde sa v priebehu celého roka zabezpečuje spoločenská, záujmová a kultúrna činnosť. V každom zariadení majú vytvárané podmienky pre dôstojný život, realizáciu seniorov, udržiavanie ich fyzickej a psychickej aktivity. V Dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Celá činnosť Denného centra má povzbudzovať svojich členov k aktivite, sebarealizácii, začleňovať ich do diania v meste a spoločnosti, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti, ktorý je z psychologického, sociálneho, ako i z ľudského hľadiska pre občanov – seniorov mimoriadne dôležitý. Poslaním Denného centra je spestriť seniorom ich život, obohatiť ho kultúrnymi, spoločenskými, vzdelávacími aktivitami, spoznávaním prírodných krás a historických pamiatok Slovenska, ale aj blízkej Európy.  V denných centrách majú seniori možnosť získať aj sociálne poradenstvo

 

Hľadáte pomoc, sprevádzanie a duchovnú podporu v pokročilej fáze Vašej choroby?

Hospic

 • Pre túto situáciu sú určené služby Hospica
 • Hospic je určený pre terminálne chorého pacienta
 • V hospici sa poskytuje odborné sprevádzanie pacienta, jeho opatrovanie i potrebné ošetrovanie, tlmenie bolesti, rovnako psychická a duchovná podpora pacienta i jeho rodiny
 • Pacienti, resp. ich rodinní príslušníci pred prijatím do zariadenia musia vyplniť „ Žiadosť o prijatie do starostlivosti v hospici“. Žiadosť potvrdí pacientov zmluvný, alebo ošetrujúci lekár.

 

Spracovala: Mgr. Jana jedličková, OŠKaSV, Mestský úrad Detva


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka