Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozkopávkové povolenie

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, o povolenie na rozkopanie /pretlačenie/ ich povrchu, rozkopávkové povolenie

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Adresa:

Mestský úrad Detva

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 108

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 400 Fax: 045/54 56 126

e-mail: alena.melichercikova@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady:

Pri novostavbách:

- Stavebné povolenie Stavebného úradu Detva

- Kópia listu vlastníctva a mapy k.ú.Detva miesta stavby

- Situácia vedenia trasy sietí / daného druhu prípojky /

Pri jestvujúcich stavbách:

- Kópia listu vlastníctva a mapy k.ú.Detva z miesta rozkopania pretlačenia komunikácie

- Stavebné povolenie Stavebného úradu Detva k stavbe sietí (prípojky)

- Situácia miesta rozkopania pretlačenia komunikácie

Prílohy k žiadosti:

Písomné vyjadrenia správcov podzemných sietí v miestach križovania trasy rozkopávky - pretlaku komunikácie

V prípade obmedzenia cestnej premávky počas prác: Predložiť potrebné doklady ako pri „Určovaní dopravného značenia“ pri dodržaní stanoveného postupu (prenosné dopravné značenie)

Poplatky: 99,00 €

Lehota vybavenia: 30 dní

Príloha: tlačivo v pdf  

 

 

V Detve, dňa 01.02.2011.
Spracoval: Jozef Fašanga, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ Detva 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka