Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenie

Úcta k pamiatke zomrelých, súcit s ich pozostalými a spoločenské poslanie pohrebísk, ako verejných, zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovaniu zomrelých alebo ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli nielen stále udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým vzťahom, ale aj aby sa tu tiež dbalo na všetky zdravotné a iné platné predpisy.

 

ČLÁNOK 2

Rozsah platnosti

Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na pohrebisko - cintoríny v Detve , ktorých prevádzkovateľom je Mesto Detva.

 

ČLÁNOK 3

Správa a prevádzka pohrebísk

1. Pohrebisko spravuje Mesto Detva, so sídlom ul. J.G. Tajovského č. 7, 962 12 Detva, (ďalej

len prevádzkovateľ) IČO: 00 319 805,  prostredníctvom Mestského úradu so sídlom na ul. J.G. Tajovského č.7 v Detve. Mesto Detva taktiež spravuje aj Dom smútku v Detve. Kancelária správcu pohrebiska je v Dome smútku v Detve.

 

Tento prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska  a Domu smútku,  pohrebných služieb zabezpečujúcich pohreb na pohrebisku v správe Mesta Detva, pozostalých a návštevníkov pohrebiska

.

2. Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska:

a) správa a údržba pohrebiska  a Domu smútku,

b) prevádzkovanie a zapožičiavanie Domu smútku (chladiaceho zariadenia, hudobnej aparatúry a obradnej siene)

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d) vedenie evidencie nájomného za nájom hrobového miesta,

e) vydávanie povolení na výstavbu a opravu náhrobníka,

f) vydávanie povolení na výkop hrobu a na exhumáciu,

g) vydávanie rozhodnutí o rozdelení pohrebiska na jednotlivé časti pre hroby, hrobky a urny,

h) vykonávanie administratívnych prác súvisiacich so správou pohrebiska a Domu smútku

i) zverejňovanie tohto prevádzkového poriadku a oznamov súvisiacich s prevádzkou pohrebiska a Domu smútku na oznamovacích tabuliach,

j) starostlivosť o označenie pohrebiska názvom, menom a kontaktom prevádzkovateľa pohrebiska,

k) zabezpečovať údržbu zelene, kosenie podľa potreby, najmenej však 2x ročne a úpravu ciest a chodníkov, odstraňovať suché stromy a kríky a ich odpadnuté časti a tiež opadané lístie z verejných priestranstiev na pohrebiskách,

m) dbať o poriadok a čistotu na pohrebiskách,

n) odstraňovať zvädnuté a inak znehodnotené vence a kytice z hrobov, ak si túto povinnosť nesplní nájomca hrobového miesta,

o) v zimnom období zabezpečiť údržbu a priechodnosť hlavných chodníkov na pohrebisku,

p) vykopanie, zasypanie hrobu,  pochovávanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a a vykonávanie exhumácie bude zabezpečené tretími osobami, ktoré majú na to oprávnenie a to

na základe písomnej dohody so správcom pohrebiska,

r) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

 

ČLÁNOK 4

Pochovávanie

1. Pohrebisko, v ktorom má byť pochované telo mŕtveho, ak je v ňom ešte miesto, si môžu vybrať pozostalí.

2. Ak si mŕtvy pred svojou smrťou zvolil druh a podmienky pohrebu, treba podľa možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak si mŕtvy za svojho života neurčil priamo druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb obstaráva.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska vytvorí na požiadanie pozostalým, alebo obstarávateľovi pohrebu, podmienky na pochovanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu.

4. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške min. 1,2 m.

5. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Dĺžku tlecej doby pre pohrebisko ustanoví prevádzkovateľ v prevádzkovom poriadku pohrebiska na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a posudku úradu.

6. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.

7. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

8. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na príkaz:

a) sudcu alebo prokurátora

alebo na žiadosť:

a) obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby

b) obce ak bola obstarávateľom pohrebu.

9. Žiadosť podľa predchádzajúceho odseku musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) vyjadrenie RÚVZ, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené,

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

10. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

 

ČLÁNOK 5

Zákaz pochovávania

1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.

2. Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

 

ČLÁNOK 6

Nájom miesta pre hrob, hrobku alebo urnu.

1. Miesto pre hrob a uloženie urny (hrobové miesto) sa najíma na dobu neurčitú, ktorú nie je možné vypovedať pred uplynutím tlecej doby.

2. Výkop hrobu a uloženie urny je možné realizovať len so súhlasom prevádzkovateľa po predchádzajúcej dohode o nájme hrobového miesta.

3. V žiadosti o nájom hrobového miesta si pozostalí vždy určia kontaktnú osobu, ktorá bude plne zodpovedná za starostlivosť o hrobové miesto.

4. Miesto pre hrobku sa najíma na základe písomnej dohody na dobu neurčitú, s podmienkou, že hrobka bude zriadená do 1 roka od podpísania dohody, inak môže prevádzkovateľ od dohody odstúpiť.

5. Tlecia doba nesmie byť kratšia ako 10 rokov, a v prípade, že aj po tejto dobe ľudské ostatky nie sú zotleté, tlecia doba sa upraví v súlade s § 19, bod 4, zák. NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, primerane jej predĺžením na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

6. Poplatky za nájom hrobového miesta sú stanovené samostatným cenníkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto prevádzkového poriadku.

7. Poplatky za nájom hrobového miesto sa vyberajú na 10 rokov vopred.

8. Právo na hrobové miesto sa preukazuje nájomnou zmluvou a dokladom o zaplatení poplatku za nájom u prevádzkovateľa pohrebiska.

 

ČLÁNOK 7

Tlecia doba

Tlecia doba na pohrebisku v Detve  je ustanovená v dĺžke 10 rokov.

 

ČLÁNOK 8

Evidencia pohrebiska

Podľa § 17 bodu 4 písm. a) zák. NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je prevádzkovateľ povinný viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na:

1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať:

1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom

mieste,

1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobové-

ho miesta a hĺbky pochovania,

1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do

hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;

názov obce, ak je nájomcom obec,

1e) dátum uzatvorenia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna

pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový

hrob,

1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského

plodu.

2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o:

2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

2b) zrušení pohrebiska.

 

ČLÁNOK 9

Užívanie hrobového miesta

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, okrem prípadov uvedených v §22 ods. 3 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

 

ČLÁNOK 10

Stavby v cintorínoch

1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo už existujúcu úpravu stavby (hrobu, náhrobku, hrobky a pod.) je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska, tento však nenahradzuje súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.

2. Pri realizácii stavby sa musí stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu.

3. Stavebník musí dodržať najmä tieto jednotné pravidlá:

a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so

zreteľom na únosnosť pôdy.

b) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:

- pri hrobe najmenej 80 x 200 cm

- pri hrobke najmenej 90 x 200 cm

- pri detskom hrobe najmenej 60 x160 cm

- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky najmenej 50 x 100 cm

c) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm

d) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm

e) vrstva zeminy určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na úroveň hrobu.

f) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke so susednými hrobmi (obrubami).

g) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé časti náhrobku do seba riadne zapadať a musia byť riadne upevnené.

4. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.

5. Pri vykonávaní stavebných prác stavebník nesmie obmedziť, ani inak poškodiť užívateľov susediacich hrobových miest.

6. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebísk nie je prípustné odpratávať, alebo odstraňovať vybudované stavby, ani vynášať z pohrebiska časti náhrobkov.

7. Lavičky na pohrebiskách možno umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, tak aby tieto neobmedzovali ostatných užívateľov hrobových miest a návštevníkov pohrebísk.

8. Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.

 

ČLÁNOK 11

Stromy a kríky na pohrebiskách

1. Stromy a kríky možno na prenajatých miestach a verejných priestranstvách na pohrebisku vysádzať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska .

2. Spravidla sa na pohrebiskách obmedzuje vysádzanie opadavých listnatých stromov a kríkov.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska môže nariadiť v súlade s platnými zákonmi odstránenie nežiaducich stromov a kríkov z pohrebísk.

 

ČLÁNOK 12

Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3,

písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3,

písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace

predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo

sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3,

písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí

lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo

sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.

7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3,

písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia

výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil

z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí

výpovednej lehoty sa postupuje v zmysle príslušných právnych predpisov.

8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3,

písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na

pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s

označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí

výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú

dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.

 

ČLÁNOK 13

Zrušenie pohrebiska

1. Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

2. Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len z dôvodov uvedených v § 20, odst. 1 zák. NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve , alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy; verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.

3. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto na inom pohrebisku.

4. Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm, vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.

5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.

6. Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú zaevidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce.

 

ČLÁNOK 14

Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta

1. Nájomca hrobového miesta je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta.

2. Nájomca hrobového miesta je povinný užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy.

3. Nájomca hrobového miesta je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady.

4. Nájomca hrobového miesta je povinný písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zák. NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

5. Na hrobovom mieste nesmie nájomca umiestňovať žiadne predmety, znaky a pod., ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi.

6. Nájomca hrobového miesta je povinný udržiavať poriadok na pohrebisku.

 

ČLÁNOK 15

Povinnosti návštevníka pohrebiska

1. Návštevník pohrebiska je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti návštevníkov.

2. Návštevník pohrebiska je povinný zachovávať dôstojnosť pohrebiska.

3. Na pohrebiskách je zakázané fajčiť, vodiť zvieratá, robiť hluk, odhadzovať odpadky, plytvať

vodou, požívať alkohol, poškodzovať príslušenstvá hrobov.

4. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými a fyzickými osobami vo

všetkých priestoroch a objektoch pohrebísk.

 

ČLÁNOK 16

Nakladanie s odpadmi

Smeti a nepotrebné predmety je dovolené ukladať len na miestach na to vyčlenených. Ukladanie sa zabezpečuje do nádob na separovaný odpad, ktoré sa nachádzajú pred vstupom do pohrebiska. Odvoz odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebísk prostredníctvom Technických služieb Detva.

 

ČLÁNOK 17

Priestupky

Priestupky a výšku sankcií  rieši § 32 zákona NR SR č. 131/2010 Z. Z. o pohrebníctve.

 

ČLÁNOK 18

Kontrola dodržiavania VZN

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:

- prevádzkovateľ pohrebiska

- poverení zamestnanci Mestského úradu

- Mestská polícia

- kontrolór mesta

 

ČLÁNOK 19

Záverečné ustanovenia

Ostatné právne pomery a normy týkajúce sa úmrtí, pohrebníctva a poriadku na pohrebisku sa spravujú príslušnými platnými zákonmi. Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby z tohto vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobu sú splnené.


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka