Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby (ak je tak určené v územnom rozhodnutí)

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia Stavebný úrad

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: poschodie / č. dverí 213

Telefón/fax: Tel.: 045/54 56 285 Fax: 045/54 56 216

e-mail: darina.krekanova@detva.sk jana.luptakova@detva.sk

Legislatívny predpis: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisova ostatné platné súvisiace predpisy (www.zbierka.sk)

Potrebné doklady:

- Overený doklad o vlastníckom alebo inom práve v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.

- originál

- overená kópia mapy KN

Prílohy k žiadosti:

- 2x projektová dokumentácia

- vyjadrenia správcov inžinierskych sietí

- vyjadrenia dotknutých orgánov

- záväzné stanovisko mesta Detva a ďalšie doklady podĺa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 z.z., ostatných súvisiacich platných predpisov a charakteru danej stavby

- pri uskutočňovaní stavby svojpomcou zmluvu so stavebným dozorom v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 z.z

Poplatky: Nevyberá sa

Lehota vybavenia: 30dní

Príloha: tlačivo v pdf  

 

 

V Detve, dňa 24.02.2011.
Spracovala:Janka Ľuptáková, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ v Detve 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka