Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dopravné značenie

Žiadosť o určenie dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Vybavuje oddelenie: Oddelenie výstavby a životného prostredia referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Adresa:

Mestský úrad v Detve

oddelenie výstavby a životného prostredia

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 108

Telefón/fax: Tel.: 045/54 55 400 Fax: 045/54 56 216

e-mail: alena.melichercikova@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č.135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti s Vyhláškou č.9/2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia tohto zákona Zákon č.369/1990 o obecnom zriadení (www.zbierka.sk) Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.78/1998 o dodržiavaní verejné- ho poriadku a verejnej čistoty-pre vyhradené parkoviská (www.detva.sk / Úradná tabuľa / Všeobecné záväzné nariadenia mesta)

Potrebné doklady: Projekt dopravného značenia

Prílohy k žiadosti: Vyjadrenie OR PZ-SR, Okresného dopravného inšpektorátu Zvolen /posúdenie dôvodu použitia a odsúhlasenie navrhnutého druhu DZ/
Pre vyhradené parkoviská: Zmluva o prenájme plochy parkovacieho miesta

Poplatky: nevyrubuje sa

Lehota: vybavenia 30 dní

Príloha: tlačivo v pdf  

V Detve, dňa 01.02.2011
Spracoval: Jozef Fašanga, oddelenie výstavby a životného prostredia
Zdroj: MsÚ Detva 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka