Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Vybavuje oddelenie: Oddelenie ekonomické referát daní a poplatkov

Adresa:

         Mestský úrad v Detve

oddelenie ekonomické

J. G. Tajovského 7

962 12 Detva

Číslo dverí: prízemie / č. dverí 110

Telefón: Tel.: 045/3700420

e-mail: viera.golianova@detva.sk

Legislatívny predpis: Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov aktuálne VZN mesta Detva o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (môže sa každoročne meniť)

Potrebné doklady:

- list vlastníctva

- kúpna zmluva, darovacia zmluva,

- iný doklad preukazujúci vlastníctvo nehnuteľností

Prílohy: Nie sú potrebné, je možne priložiť fotokópiu, „potrebné doklady“

Poplatky: Bez poplatku

Lehota vybavenia: Vybavené zaslaním rozhodnutia

Príloha: tlačivo v PDF

Daňovník vyplní žlté tlačivá a prílohy podľa druhu nehnuteľnosti.

Poznámka: Daňové priznanie sa podáva do konca januára, podľa stavu k 1.1. bežného zdaňovacieho obdobia (t.j: ak v priebehu roka nadobudnete nehnuteľnosť, daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať do 31. januára nasledujúceho roka).

Oznamovacia povinnosť:  

Každú zmenu týkajúcu sa miestnych daní, zmena, ktorá by mohla ovplyvniť výšku dane, zmena daňovníka, zmena adresy a pod. napr: kúpa /predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti a pod./je potrebné oznámiť do 30 dní od kedy udalosť nastala.

Príloha: tlačivo  PDF aj DOCX

V Detve, dňa  26.09.2017
Spracovala: Viera Golianová, oddelenie ekonomické
Zdroj: MsÚ v Detve

 


 

 


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka