Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 18 m²

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 18 m nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 1320, postavenej na pozemku parc. č. 3886, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvori ...viac...

Zverejnené 16.11.2017 -hub-


 

Oznámenie o začatí správneho konania zmysle § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Oznámenie o začatí správneho konania zmysle  § 82 ods.7  zákona č.543/2002 Z .z.
o  ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov
 
     Mesto Detva, ako príslušný orgán ...viac...

Zverejnené 15.11.2017 -hub-


 

Detva – priemyselný park Trstená, výrobné haly, 1. etapa

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa §3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. ...viac...

Zverejnené 15.11.2017 -MGa-


 

Pozvánka 30. MsZ 14.11.2017

Zverejnené 9.11.2017


 

Informácia o výzve na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančnéh ...viac...

Zverejnené 21.11.2017 -hub-


 

Notársky úrad opäť v Detve, ul. Obrancov mieru č. 15A, 1. poschodie

Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí Notársky úrad v Detve, na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany.
( Notár ...viac...

Zverejnené 22.9.2017 -hub-


 

Celoplošná jesenná deratizácia – žiadosť o zabezpečenie

 
            Mesto Detva upozorňuje na ustanovenie § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...viac...

Zverejnené 21.9.2017 -hub-


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

V Detve, dňa 28.6.2017
Zdroj: Ing. Budáčová, vedúca OOR 
viac...

Zverejnené 28.6.2017


 

Voľby do Banskobystrického samosprávneho kraja

V Detve, dňa 6.7.2017
Zdroj: Ing. Eva Budáčová, vedúca OOR
viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

VZN mesta o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebných kampaní

V Detve, dňa 1.8.2017
Zdroj: Ing. Eva, Budáčová, vedúca organizačného oddelenia
viac...

Zverejnené 1.8.2017


 

Podpoľanie smúti za Prof. Štefanom Nosáľom, umeleckým vedúcim a choreografom Lúčnice, čestným občanom Detvy

Profesor Štefan Nosáľ, výnimočný tvorca jedinečných duchovných hodnôt slovenskej kultúry. Svoj talent, svoje nadanie a životné skúsenosti naplno odovzdal všetkým.  Nad jeho odchodom smúti celé Slovens ...viac...

Zverejnené 26.7.2017 -MGa-


 

Tábor STOP NUDE XI. s Bezdedom, Pečovským, bratmi Šťastnými i colníkmi

Tábor STOP NUDE XI.


 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve organizovalo v prvý prázdninový týždeň 11. ročník tábora STOP NUDE XI. Pôvodný plán bol 65, no keď sa stále pridáva ...viac...

Zverejnené 14.7.2017 -hub-


 

Zberný dvor - Technické služby s.r.o. Detva

Zdroj : TS Detva
V Detve : 13.07.2017
viac...

Zverejnené 13.7.2017 -hub-


 

Podpolianske múzeum Detva Vás pozýva na vernisáž výstavy dňa 06.07.2017

Zdroj : KC A.S. Detva
V Detve : 28.6.2017
viac...

Zverejnené 28.6.2017 -hub-


 

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať nebytové priestory v celkovej výmere 59,2 m² na 3....

Zdroj : MsÚ Detva, odd. správy majetku
V Detve : 25.09.2017
viac...

Zverejnené 25.9.2017 -hub-


 


Deutch version
English version
Úvodná stránka